NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TZO TOPUSKO – Turistička zajednica općine Topusko – TZO Topusko Skip to main content

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 58/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Topusko o raspisivanju natječaja za izbor direktora Turističke zajednice Općine Topusko donesenoj na 7. sjednici dana 16. svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Topusko raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor direktora Turističke zajednice Općine Topusko

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama, kako slijedi:

1.      završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2.      najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,

3.      znanje jednog stranog jezika,

4.      znanje rada na osobnom računalu,

5.      položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, (stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi; osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit)

6.      prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Topusko, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

 

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

–      ime i prezime kandidata, OIB

–      adresu,

–      broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,

–      naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,

–      specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,

–      potpis kandidata.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

–      životopis;

–      presliku osobne iskaznice;

–      presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem;

–      dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, odnosno izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;

–      presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;

–      dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);

–      dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu);

–      uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana;

–      vlastoručno potpisanu izjavu da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje

–      prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Topusko vlastoručno potpisan.

 

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će Turističko vijeće TZO Topusko.

Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice Općine Topusko na mandat od četiri (4) godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Topusko.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Natječaj za radno mjesto direktora Turističke zajednice Općine Topusko“
na adresu: Turistička zajednica Općine Topusko, Trg Josipa bana Jelačića 1, 44415 Topusko, a rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Topusko.

Turističko vijeće TZO Topusko zadržava pravo da ne izvrši izbor direktora, odnosno da poništi natječaj.

URBROJ: 2176-82-22-32

Topusko, 16. svibnja 2022. godine

 

Predsjednik TZO Topusko

Ivica Kuzmić

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici TZO Topusko dana 16. svibnja 2022. godine.

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TZO TOPUSKO

Ostavite komentar